De site is tijdelijk gesloten voor onderhoud.

Categorieėn van producten

Ontvangt onze nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

I. - TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene verkoops-, services & betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de vennootschap Flobelec BVBA en derden afgesloten overeenkomsten in het kader van haar verkoopsite INTERNETgenoemd ELECTRONIC-DIRECT.BE. Ze worden toegepast op alle door FLOBELEC BVBA verkochte toestellen of geleverde diensten in het kader van hogervermelde handel via INTERNET in de landen van de EU waarvan de munt Euro is.
Ze worden slechts toegepast wanneer het gaat om een verkoopovereenkomst op afstand in de zin van de Wet op de handelspraktijken.

II. - DEFINITIE EN COORDINATEN

II.1. De verkoper is de vennootschap FLOBELEC BVBA, gevestigd Rue Grande 57,te 5500 Dinant, BTW nr. BE 859663092,ingeschreven in de gegevensbank van de kruispuntbank van ondernemingen met nr: 0859663092 en met de administratieve rue Grande 57 te 5500 Dinant.
II.2. Onder niet-professionele koper of consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die produkten of diensten van de vennootschap FLOBELEC BVBA verwerft of gebruikt zonder beroepsoogmerk.
II.3. Onder professionele koper wordt verstaan iedere persoon die niet valt onder de definitie van artikel II.2, t.t.z. iedere natuurlijke of juridische persoon die produkten of diensten van FLOBELEC BVBA verwerft of gebruikt met uitsluitend of minstens gedeeltelijk beroepsdoeleinden. Diens boekhouding en diens fiscale aangifte hebben bewijskracht. De professionele koper mag de bijzondere wettelijke bescherming ingesteld door de Wet op de Handelspraktijken ten gunste van de consument niet inroepen.

III. - DE VORMING VAN HET CONTRACT

III.1.De prijzen op de ELECTRONIC-DIRECT.BE-site, worden BTW inbegrepen en in Euro.
De informaties van de ELECTRONIC-DIRECT.BE-site maken geenzins een contractueel voorstel uit, zodat de enige wilsuiting van de professionele koper om die informaties al dan niet te verwerven geen contract in het leven roept.
III.2. De informaties die door de koper worden gegeven als hij aansluit op de site maken integendeel een aanbod tot aankoop uit in diens hoofde. Ten gevolge van dit aanbod zal de FLOBELEC BVBA een bevestiging van de bestelling overmaken met de prijs van de goederen of bestelde diensten, inclusief de heffingen, de prijs van het eventueel vervoer van de goederen, het totaal bedrag betaald door de koper, zijn naam en de plaats van de levering.
III.3. Het contract wordt geacht afgesloten te zijn als de E-mail  opgestuurd wordt naar de koper.
III.4. Het contract wordt derhalve geacht afgesloten te zijn op de zetel van de FLOBELEC BVBA, Rue Grande 57, te 5500 Dinant.
III.5. Het afgesloten contract wordt gearchiveerd.

IV. - HET BEWIJS VAN HET CONTRACT

Nietegenstaande hetgeen voorafgaat, aanvaarden de contractpartijen dat de informaties die zij opgenomen hebben in hun respectievelijk computerssysteem mits redelijke veiligheidsvoorwaarden als bewijs van hun relatie of van hun contract kunnen dienen.
Met de toepassing van dit contract gaat men ervan uit dat het behoud van computersgegevens plaats heeft met redelijke veiligheidsvoorwaarden indien documenten stelselmatig opgenomen zijn in een bestendig bestand.

V. - HET RECHT OM AFSTAND TE DOEN

Dit artikel wordt enkel toegepast op de niet-professionele consument, zoals bepaald in artikel 1.

V.1. - Definitie van het recht om afstand te doen
Als het gaat om een contract dat op afstand en op electronische wijze wordt afgesloten, wordt de FLOBELEC BVBA geļdentificeerd overeenkomstig artikel I.
De consument of de niet-professionele verkoper heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afstand doet van de aankoop zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden binnen de veertien werkdagen vanaf de dag na de levering van de produkten of het afsluiten van het dienstencontract.
De termijn om afstand te doen bedraagt veertien werkdagen voor de goederen vanaf de ontvangst door de consument .
V.2 - Toepassingsvoorwaarden
De consument of de niet professionele koper moet kennis geven van zijn afstand per E-mail.
Indien hij gebruik maakt van dit recht, moet hij op eigen kosten en risico's het geleverd produkt terugzenden naar de administratieve zetel van FLOBELEC BVBA, Rue Grande 57 te 5500 Dinant.
De produkten moeten verplicht begeleid zijn met de faktuur en het origineel leveringsbriefje.
De teruggezonden produkten moeten niet uitgepakt, losgemaakt of gebruikt zijn geweest.
Ze zullen dus teruggegeven moeten worden in hun originele verpakking (niet geopend), zoals zij aanvankelijk gezegeld waren . Ze zullen verplicht begeleid zijn met de originele leveringsbon en de originele faktuur.
Indien de aanvankelijk gezegelde verpakking geopend wordt , geldt het vermoeden dat het toestel gebruikt werd.
De FLOBELEC BVBA zal binnen de twee weken die de ontvangst van de produkten volgen de staat van de produkten onderzoeken.
Indien de produkten of hun verpakking beschadigd werden, zal de FLOBELEC BVBA de niet professionele koper op de hoogte brengen van de terugzending van de goederen naar het adres van bestelling bepaald in artikel VI.1.
V3. - Uitsluitingsgevallen van het recht om afstand te doen :
Behoudens andersluidend beding, mag de consument zijn recht om afstand te doen (zoals voorzien in artikels V.1 en V.2) niet uitoefenen voor de volgende contracten :
1° levering van diensten waarvan de uitvoering aangevat werd met het akkoord van de consument voor het einde van de termijn van14 werkdagen om afstand te doen (artikels V.1 en V.2) ;
2° levering van produkten vervaardigd overeenkomstig de instrukties van de consument, van produkten die geļndividualiseerd zijn zoal speciale onderdeelen, artiekelen waarvan de prijs word onderhandeld en besteld in grote hoeveelhijd, die zich kunnen snel beschadigen en die niet terruggezonden kunnen worden.
Indien de produkten teruggezonden worden in hun originele verpakking zonder beschadigd of gebruikt te zijn geweest, zal de FLOBELEC BVBA de koper krediteren van de aankoopprijs na het verstrijken van de controletermijn van twee weken.

VI. - LEVERING

VI.1. Plaats van de levering
De koper zal de gewenste leveringsplaats in zijn bestelling bepalen.
Hij zal hetzij een gekozen adres aanduiden met uitzondering van een Postbus, en moet de vervoerkosten dragen, overeenkomstig de inlichtingen aangegeven opgenomen in de ELECTRONIC-DIRECT.BE-site.
VI.2. Leveringstermijn
De FLOBELEC BVBA verbindt er zich toe om de goederen te leveren binnen de termijn bepaald in het bevestigingsbericht van de bestelling.
De FLOBELEC BVBA verbindt er zich toe om de koper te verwittigen van een eventuele vertraging van de levering die onafhankelijk is van haar wil.
Indien deze vertraging dertig dagen overschrijdt, zal de koper kunnen verzakken aan de aankoop zonder vergoeding voor de ene noch voor de andere partij.
Hij zal FLOBELEC BVBA moeten verwittigen per e-mail, per fax of per aangetekend schrijven binnen de twee dagen die de verwittiging door FLOBELEC BVBA volgen.
Hij zal dan gecrediteerd worden voor het bedrag van zijn bestelling en voor de vervoerkosten.
VI.3. Risico's
De goederen worden vervoerd op risico's van koper tot de levering adres.
De al dan niet professionele koper draagt eveneens de vervoersrisico's van de goederen naar FLOBELEC BVBA in het kader van de toepassing van artikels X (herstelling onder en zonder waarborg).

VII. - FACTURERING

Een factuur zal altijd afgegeven worden met de leveringsbon.

VIII. - BETALINGEN

VIII.1. Principe van de contante betaling
De betaling zal verricht worden ten gevolge van de bevestiging door FLOBELEC BVBA via e-mail van de bestelling overeenkomstig het door de koper gekozen systeem.
De volgende betalingen worden toegelaten
Visa-kaart, Mastercard Eurocard, Bancontact-Mistercash, Maestro.
Indien de bank of de kredietinstelling de betaling weigert, kan FLOBELEC BVBA de verkoop als onbestaande beschouwen.
VIII.2. Intresten
Alle aan de FLOBELEC BVBA verschuldigde sommen brengen intresten op van 1 % per maand (een begonnen maand is verschuldigd) vanaf de vervaldatum, en zonder dat een ingebrekestelling opgestuurd moet worden.
De intresten zullen ook verschuldigd zijn (zelfde rente) in geval van herroeping van enige betaling.
In dit geval zullen de intresten berekend worden vanaf de dag na het uitschrijven van de factuur of de bevestiging van de bestelling.
Een gelijkaardig intrest van 1 % per maand zal ook door de verkoopster aan haar clienten verschuldigd zijn voor alle door haar onbetaalde sommen, op de vervaldag zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of binnen de 8 dagen op de rekening vermeld door de cliėnte.
VIII.3. Strafbeding :
In geval van niet betalling van een factuur of FLOBELEC BVBA binnen een termijn van 8 dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een forfaitaire vergoeding van 15 % van het bedrag met een minimum van 75.00 EUR. voor elke factuur verschuldigd door de cliėnte voor de administratieve kosten, de inningskosten, de verdediging in rechte en daar buiten om, onverminderd de kosten van het geding.
De in dit artikel vermelde minimale vergoedingen zullen dus per factuur en vastgelegde afrekening gelden en opgeteld worden.
VIII.4. Berekening van de termijnen
De termijnen waarvan sprake in dit artikel worden berekend per kalenderdag en niet per werkdag.
VIII.5. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de prijs niet volledig en definitief betaald is of indien de kredietinstelling de rekening van de FLOBELEC BVBA debiteert voor de prijs, behoudt of herkrijgt de FLOBELEC BVBA de eigendom van de verkochte voorwerpen, met inbegrip van de wisselstukken.
De al dan niet professionele koper zal de FLOBELEC BVBA op de hoogte brengen van de eis van een derde in verband met diens voorwerpen, in het kader van een beslag, van een faillissement of van een maatregel met het oog op de revindicatie van deze voorwerpen.
VIII.6. Recupel Taks
De recupel-taks is een legale bijdrage bij recyclering sinds de 1 juli 2001. De Recupel taks is begrepen in al onze prijzen. Deze vindt u terug op de web-site www.recupel.be.

IX. - VERPLICHTING OM DE GOEDEREN TE ONTVANGEN EN TERMIJN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

IX.1. De professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen, te onderzoeken, en vast te stellen of ze overeenkomen met de geplaatste bestelling, op de dag van de levering.
IX.2. De niet professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen de dag na het verstrijken van de termijn van 7 dagen vermeld in artikel V.
IX.3. De klachten in verband met de geleverde voorwerpen of diensten moeten bij FLOBELEC BVBA toekomen ten laatste binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de levering voor de professionele koper, vanaf de dag na het verstrijken van de termijnen waarvan sprake in artikel V voor de niet professionele koper.
IX.4. De klachten moeten uitsluitend gericht worden per aangetekend schrijven naar de administratieve zetel van de FLOBELEC BVBA, Rue Grande n°57 te 5500 Dinant, ter attentie van de beheerder van de site en verplicht begeleid zijn met een copie van de factuur en het leveringsbriefje. Geen ander document zal aanvaard worden op straffe van verlies van zijn rechten om de waarborg te laten gelden.
IX.5. Na deze termijn worden de goederen en diensten vermoed definitief aanvaard te zijn door de cliėnte als conform, en worden de zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn.
IX.6. Dit artikel geldt eveneens voor de herstellingen onder de waarborg of daar buiten om.
IX.7. Het komt nochtans de klant toe om te bewijzen dat hetgeen hij voorhoudt een gebrek aan overeenstemming uitmaakt.

IX.8.Foto's en afbeeldingen bij de producten zijn niet contractueel

X. - CONTRACTUELE WAARBORG VAN DE VERKOPER

X.1. Toepassingsgebied
De FLOBELEC BVBA waarborgt de goederen die zij verkoopt en de diensten die zij levert overeenkomstig de wet met betrekking tot de bescherming van de verbruiker.De factuur en het leveringsbriefje, de waarborgkaart met uitsluiting van ieder ander document (zoals een betalingsbewijs) moeten voorgelegd worden voor de toepassing van dit artikel.
Geen andere waarborg dan de beschikkingen van huidige algemene voorwaarden kan ingeroepen worden.
X.2. Duurtijd
Zie wet van 01/09/2004 in het Belgisch taatsblad.
X.3. Vervoer
Wanneer de klant beroep doet op de contractuele waarborg, moet hij zelf op eigen kosten en op eigen risico's de toestellen vervoeren, naar de administratieve zetel van de FLOBELEC BVBA, Rue Grande n°57 te 5500 Dinant.
Het feit dat deze voorwerpen toevertrouwd worden FLOBELEC BVBA voor herstelling brengt geen overdracht van de risico's mee in haar hoofde.
De klantt moet dus het produkt correct verpakken, zodanig dat het niet beschadigd kan zijn, liefst door middel van de initiėle verpakking of van een gelijkaardige verpakking.
X.4. Herstellingstermijn
Indien een toestel of voorwerp afgegeven wordt aan FLOBELEC BVBA door de klant om hersteld te worden in het kader van de contractuele waarborg, is de FLOBELEC BVBA gehouden om een termijn te eerbiedigen. Zij is in dit opzicht slechts gehouden om alle middelen te ontplooien opdat deze herstelling geschiedt binnen een redelijke termijn rekening houdend met het belang van de herstelling, de nodige stukken, de beschikbaarheid van deze stukken, de overbelasting van de servicedienst, van de onderaannemers, of van de door de merken toegelaten leveranciers.
Geen vergoeding voor een beweerde te lange termijn kan gevraagd worden aan de FLOBELEC BVBA, behalve indien de herstelling 60 kalenderdagen overschrijdt, tenzij FLOBELEC BVBA een geval van overmacht meegemaakt heeft of de herstelling onmogelijk is naar redelijkheidsnormen.
X.5. Uitsluiting
De klant verliest zijn recht op de contractuele waarborg zodra hij de herstelling van een door de FLOBELEC BVBA geleverd produkt toevertrouwt aan een derde of indien hijzelf het produkt tracht te herstellen ; indien het produkt omgevormd, veranderd, geļndividualiseerd is, of geopend wordt door een niet gemachtigde persoon, zal het recht op waarborg eveneens geweigerd wordt.
De waarborg zal ook niet verleend worden indien de pech of de gebrekkigheid van een door de FLOBELEC BVBA verkochte zaak voortvloeit uit een onaangepast gebruik, vervoer of opslaan van de zaak, of uit het feit dat de cliėnt niet gehandeld heeft zoals een goede huisvader, of uit een geval van overmacht of uit een toeval.
De klant zal daarvan op de hoogte gebracht worden. Zie artikel X.9
X.6. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de FLOBELEC BVBA ten opzichte van de gebrekkigheid van een toestel beperkt zich tot de herstelling ervan of de vervanging door een gelijkaardig voorwerp indien de herstelling onmogelijk is.
In geen geval kunnen de onrechtstreekse gevolgen van deze gebrekkigheid verbonden aan de al dan niet professionele onbeschikbaarheid van het voorwerp haar verweten worden.
X.7. Onmogelijke herstelling
Ingeval het onmogelijk is een toestel te herstellen FLOBELEC BVBA zal voorstellen om het voorwerp te vervangen door een gelijkaardig voorwerp, zonder dat er rekening kan worden gehouden met een prijsverschil of een merkverschil tussen het onmogelijk te herstellen produkt en het vervangvoorwerp.
Indien de klant geen van beide herstelling in natura aanvaardt binnen een termijn van 15 dagen die het voorstel volgt, is zijn recht op waarborg definitief vervallen.
X.8. Terugzending na herstelling met contractuele waarborg
De kosten van terugzending van de herstelde zaak naar de klant vallen ten laste van FLOBELEC BVBA, behalve als geen enkele pech na verificatie door de technische dienst van de verkoper is vastgesteld. In dit nauwkeurige geval, zal een advies door mail of telefax verzonden worden naar de klant en de administratieve kosten en van zendingen zullen en betaalbaar voor de expeditie gefactureerd worden.
X.9 Terugzending na herstelling buiten waarborg
De kosten van terugkeer van de goederen die worden hersteld, naar de verbruiker zijn ten laste van de klant. In dit nauwkeurige geval, zal een advies door mail of telefax verzonden worden naar de klant en de administratieve kosten van reparatie en zendingen zullen en betaalbaar voor de expeditie gefactureerd worden.
Indien de klant de herstelde voorwerpen niet komt recupereren ten laatste binnen een termijn van 6 maanden die begint te lopen vanaf dit bericht, wordt hij geacht afstand te doen van deze voorwerpen, zodat de FLOBELEC BVBA automatisch er eigenaar van wordt, en deze voorwerpen in voorkomend geval kan tenietdoen.
Niettegenstaande de toepassing van dit artikel, blijft de cliėnt het bedrag verschuldigd van de factuur, de intresten en de vergoedingen bepaald in artikel VIII.

XI. - ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

XI.1. De al dan niet professionele koper is helemaal verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de produkten en/of de diensten van de FLOBELEC BVBA, alsook voor de bescherming van de gegevens in dit verband.
XI.2. Voor enige tussenkomst van de FLOBELEC BVBA, hetzij in het kader van de toepassing van artikels X van huidige algemene voorwaarden, hetzij in een ander kader, zal de koper (dan niet professioneel) ervoor moeten zorgen dat alle bestanden op veilige wijze gecopieerd zijn middels een back up.
XI.3. De koper (al dan niet professioneel) zal de merken en/of de erkenningstekens op de produkten noch uitwissen (zelfs niet gedeeltelijk) noch onleesbaar maken.

XII. - EERBIEDIGING VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOM

XII.1. Al de rechten op het intellectueel eigendom van de produkten die door de ELECTRONIC-DIRECT.BE-site ter beschikking van de kopers gesteld worden liggen bij de verkoopster of bij haar leveranciers die haar toegelaten hebben om de produkten te verkopen.
XII.2. In geen geval kan de koper een produkt copieren, opnieuw produceren, vertalen, aanpassen, demonteren, namaken, wijzigen, analyseren, opnieuw samenstellen, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de FLOBELEC BVBA.
Hij zal uiteraard de produkten ook niet mogen nabootsen.
Hij zal geen wijziging mogen brengen aan de hem verkochte software.
XIV.3. Hij mag een copie maken van de software met het oog op een back up, uitsluitend voor een intern gebruik op een automatische centrale en gespecifieerde behandelingseenheid (C.P.U.).
N.a.v. deze bewarende operaties, zal de koper de aanwijzingen van auteursrecht die zich bevinden op de originelen moeten copieren en ervoor moeten zorgen dat ze er deel van uitmaken.
In geen geval zal hij ze mogen vrijstellen en is hij verantwoordelijk voor hun eventueel bedrieglijk gebruik door een derde.

XIII. - BESCHERMING VAN HET PRIVE LEVEN

XIII.1. Vertrouwelijke raadpleging van de site :
Eénieder mag de ELECTRONIC-DIRECT.BE-site raadplegen zonder zijn identiteit of persoonlijke gegevens te moeten aangeven.
Het type computer en het gebruikte systeem kunnen ook waargenomen worden.
Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt.

XIIIh.2. Bestellen
Zodra de gebruiker beslist om via het systeem goederen of diensten te verwerven, moet hij zijn identiteit, zijn E-mail-adres, en andere persoonlijke informaties noodzakelijk voor de uitvoering van het contract kenbaar maken
Zodra deze informaties ingewonnen zijn, maakt FLOBELEC BVBA er gebruik van om de bestellingen te beheren. Daardoor staat de gebruiker haar eveneens toe om de gegevens te gebruiken om statiestieken op te maken ten einde haar site, de goederen en de diensten die zij voorstelt te verbeteren.
Deze informaties kunnen ook gebruikt worden om inlichtingen m.b.t. de handelsaktiviteiten van FLOBELEC BVBA te verspreiden en mede te delen aan het publiek door middel van één der welk communicatiemiddel.
FLOBELEC BVBA verbindt er zich echter toe om geen informatie te verspreiden aan een andere vennootschap of een ander bedrijf die analoge diensten zou aanbieden.
FLOBELEC BVBA behoudt ook de persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.
Op ieder moment mag de geregistreerde gebruiken vragen om de opgenomen informaties over hem te raadplegen, en desgevallend om de onjuiste informaties te verbeteren door zijn aanvraag te richten aan FLOBELEC BVBA, op het in deze algemene voorwaarden vermeld adres.

XIV. - OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

XIV.1. De FLOBELEC BVBA mag al haar rechten overdragen aan derden krachtens een contract afgesloten met haar kopers (al dan niet professioneel).
De overdracht slaat en op haar rechten en op haar verplichtingen op de enige voorwaarde dat zij de koper inlicht van deze situatie.
XVI.2. De koper kan echter in geen geval zijn rechten of verplichtingen overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de FLOBELEC BVBA.

XV. - TOEPASBARE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

XV.1. Het Belgisch Recht is altijd van toepassing op alle geschillen.
Het Handelsrecht is van toepassing op de professionele kopers.
XV.2. Overeenkomstig artikel III.4., zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen tussen de partijen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dinant, i.e. de Rechtbank van eerste aanleg, de Handelsrechtbank, en het Vredegerecht van het kanton te Beauraing-Dinant-Gedinne voor de geschillen voor minder dan 1.900 EUR.